Năm 2018, Chi hội Chiếu sáng tỉnh Vĩnh Long tích cực thực hiện chủ trương tiết kiệm điện

Năm 2018, Chi hội Chiếu sáng tỉnh Vĩnh Long tích cực thực hiện chủ trương tiết kiệm điện